Regulamin

Regulamin

Regulamin

Regulamin Serwisu Lunchers.pl (zwanego dalej „Regulaminem”)

§ 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Społecznościowego o nazwie Lunchers.pl w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych w Lunchers.pl Użytkowników oraz Restauratorów.

I. Definicje

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w serwisie Lunchers.pl. oraz prawa i obowiązki Lunchers,  Użytkowników oraz Restauratorów związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Lunchers z tytułu świadczenia usług.
 2. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez serwis Lunchers.pl.
 3. Restauratorze – należy przez to rozumieć podmiot - osobę fizyczną, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną,  nie posiadająca osobowości prawnej prowadzącą działalność, w szczególności związaną z usługami gastronomicznymi, która poprzez akceptację Regulaminu, przejście procedury rejestracyjnej, właściwą weryfikację lub opłacenie abonamentu uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez serwis Lunchers.pl.
 4. Profilu Użytkownika  - należy przez to rozumieć miejsce w Lunchers.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Profilu Restauratora  - należy przez to rozumieć miejsce w Lunchers.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Restauratorze, w tym wymagane dane, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych Lunchers.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem albo Restauratorem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu Użytkownika albo Restauratora, możliwość modyfikacji ustawień Konta.
 7. Administratorach - należy przez to rozumieć osoby odpowiedzialne za prowadzenie Lunchers.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

 II. Usługi oferowane

§3. Lunchers.pl jest serwisem społecznościowym, umożliwiającym swoim Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, poglądów oraz doświadczeń podczas wspólnych spotkań, szczególnie w porze tzw. lunchu. Jednocześnie serwis Lunchers.pl umożliwia Restauratorom prezentacje informacji  o ich lokalach, celem ułatwienia Użytkownikom spotkań, w odpowiednim miejscu, ze względu na przyjęte kryteria wyboru oraz preferencje.

§4. Serwis umożliwia wszystkim zainteresowanym:

 1. Czytanie materiałów informacyjnych zamieszczonych w Serwisie;
 2. Przeglądanie i wyszukiwanie lokali restauracyjnych, w oparciu o przyjęte kryteria wyboru;
 3. Przeglądanie podstawowych danych udostępnionych na profilu Użytkowników – zdjęcie oraz imię lub nazwisko albo pseudonim tzw. Nick, powód spotkania oraz dostępność.

§5. Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom:

 1. Czytanie materiałów zamieszczonych w Serwisie;
 2. Przeglądanie i wyszukiwanie lokali restauracyjnych w oparciu o w oparciu o przyjęte kryteria wyboru;
 3. Przeglądanie profili innych Użytkowników w o poparciu o przyjęte kryteria wyboru;
 4. Możliwość wysyłania zaproszeń na lunch do innych Użytkowników;
 5. Możliwość wysyłania wiadomości do innych Użytkowników;
 6. Możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności oferowanych przez Lunchers.pl Użytkownikom albo wybranej grupie Użytkowników serwisu.

 §6. Serwis umożliwia Restauratorom:

 1. Otrzymanie dostępu do panelu administracyjnego, przez co umieszczenie oraz edycję informacji o Restauratorze opublikowanych na serwisie Lunchers.pl, które to dane umożliwią wyszukanie Restauratora przez Użytkowników serwisu, w oparciu o przyjęte kryteria wyboru.
 2. Możliwość korzystania z dodatkowych usług oraz funkcjonalności oferowanych przez Lunchers.pl.

 III. Prawa i obowiązki stron.

§ 7. Rejestrując Konto odpowiednio Użytkownik albo Restaurator wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 8. W związku z ciągłym rozwojem Serwisu Społecznościowego, Lunchers.pl zastrzega sobie prawo do aktualizacji Regulaminu w dowolnym momencie bez konieczności informowania Użytkowników oraz Restauratorów o tym fakcie. Przed każdym skorzystaniem z Serwisu Społecznościowego, Użytkownik oraz Restaurator ma obowiązek zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu.

§ 9. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, odpowiednio Użytkownik albo Restaurator zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody i usunięcia konta.

§ 10. Użytkownik oraz Restaurator zobowiązani są do aktualizowania danych w swoim Profilu.

§ 11. Zabrania się zamieszczania treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Treści takie mogą zostać usunięte, a Konta ich autorów zawieszone albo usunięte przez Administratora.

§ 12. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego w serwisie Lunchers.pl. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Administrator może usunąć zdjęcie uznane przez niego za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

.§ 13. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta Użytkownika, bądź więcej niż jednego Konta tego samego lokalu, w przypadku Restauratora.

§ 14. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

§ 15. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

§ 16. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości od Serwisu w tym wiadomości o charakterze reklamowym. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania w/w wiadomości korzystając z hiperłącza umieszczonego w stopce wszystkich wiadomości przekazywanych przez Lunchers.pl.

§ 17. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika albo Restauratora danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane lub zawiesić konto Użytkownika albo Restauratora do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

IV. Postanowienia końcowe

§ 18.  Lunchers.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe informacje, dane, materiały i inne treści zamieszczone zarówno przez Restauratora, jak i Użytkowników. Jednocześnie Lunchers.pl podejmować będzie kroki zmierzające do nie zamieszczania, usuwania błędnych czy nieprawdziwych informacji.

§ 19.  Lunchers.pl zastrzega sobie prawo do:

1)       Okresowego wyłączania serwisu z powodu awarii lub problemów technicznych, dodawania materiałów  własnych;

2)      Zawieszenia oraz usunięcia konta Restauratora, w przypadku naruszania postanowień Regulaminu lub w przypadku niedochowania warunków umownych, szczególnie w przypadku nie uiszczenia opłaty abonamentowej lub jeśli działania Restauratora zostaną uznane za szkodliwe dla Lunchers.pl.

3)      Zawieszenia oraz usunięcia konta Użytkownika, w przypadku naruszania postanowień Regulaminu lub jeśli działania Użytkownika zostaną uznane za szkodliwe dla Lunchers.pl.

4)      Zmiany lub korekty informacji opublikowanych przez Restauratora.

§ 20.   W razie likwidacji Serwisu wszystkie oceny, komentarze i opinie Użytkowników będą trwale usunięte z serwerów bez uprzedniego powiadamiania.
§ 21.    Wszelkie pytania dotyczące serwisu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy: helpdesk@lunchers.pl

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Zamknij